ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจANN
sawiteesk23@gmail.com
092-598-5921
@srikrung724

 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu113:DataDetail1
                         
  คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันภัย          
                         
  ตารางกลุ่มรถ และข้อมูลแพจเกจที่รับแต่ละบริษัทประกันภัย ALL GROUP CHART     
                         
  กรมธรรม์ภาคสมัครใจ                
  เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ       
  ของผู้เอาประกันภัยที่ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน ณ ปัจจุบันกรมธรรม์ที่ออกสู่ท้องตลาดจะให้ความคุ้มครอง     
  โดยแบ่งตามประเภทของกรมธรรม์ดังต่อไปนี้            
                         
  กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้       
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก      
  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก          
  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย       
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย        
                         
  กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้        
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก     
  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก          
  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย       
                         
  กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้  
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก   
  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก         
                         
  กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้     
  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง      
                         
  กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 5 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้     
  ประเภท 5 (2+)                 
                         
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก    
  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก         
  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์        
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น  
                         
                         
  ประเภท 5 (3+)                
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  
  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก       
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก*
                         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข้อมูลอื่นๆที่ควรทราบ              
                         
  1. เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองในการเอาประกันภัย      
     
  1.1) กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่ เวลา 00.01 น.  ของวัน ที่เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย      
 
  1.2) กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้ถือว่า เวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครอง คือเวลาที่บริษัทตอบตกลงรับประกันภัย      
 
  1.3) เวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น.ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย     
   
  2. ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบาย    
  รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้           
           
  2.1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก   
  (Third Party Bodily Injury : TPBI)          
  หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของ ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ทั้งนี้ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ *** บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่รวมถึง
 
 
  1. ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ      
  2. คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่นั้น     
       
  2.2) ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD)  
  หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพยสินของบุคคลภายนอก *** ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง    
 
  1. ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร   ของ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง 
 
  2. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการ สั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์     
 
  3. สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์      
 
  4. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 
   
  2.3) ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD)    
 

หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง    หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถ ยนต์ ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์  ** ทั้งนี้ การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่ำกวา 80% ของราคารถยนต์ ในวันเริ่มการประกันภัย **     

  

 
 
 
  2.4) ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T)  หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม้ และการสูญหาย     รวมถึงความเสียหาย อันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับ    ตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป      
 
 
 
                         
  3. ความหมาย / รหัสรถยนต์ประเภทต่าง           
  3.1) รถที่ใช้ระบุในกรมธรรม์จะมี 3 หลัก            
  หลักแรก                  หมายถึง   ชนิดรถ              
  หลักสองและสาม      หมายถึง   ลักษณะการใช้รถงานรถยนต์     
  3.2) หลักแรก หมายถึง          
  1  =  รถยนต์นั่ง                        2  =  รถยนต์นั่งโดยสาร          
  3  =  รถยนต์บรรทุก    4  =  รถยนต์ลากจูง           
  5  =  รถพ่วง   6  =  รถจักรยานยนต์           
  7  =  รถยนต์แท๊กซี่ 8  =  รถยนต์อื่นๆ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย          
         
  4.1) วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง            
  4.2) มีการบอกเลิกกรมธรรม์            
  4.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก บริษัทประกันภัยบอกเลิกด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน       
  โดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย                
  4.2.2 ผู้เอาประกันภัยบอกเลิก สามารถมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภยที่ระบุไว้ข้างล่าง    
                         
                         
       
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.srikrungbrokeronline.com